www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Lumetõrjetööd 2012-2013.a talvel Konguta valla kohalikel teedel

 

 
HANKETEADE
 
Konguta Vallavalitsus kuulutab välja hanke Konguta valla kohalikel  teedel 2012/2013 a. lumetõrje töödeks teostaja leidmiseks. Pakkumuse esitamise andmed,  kord ja nõuded on järgmised:
 
1. Üldandmed
 
1.1.Hankija nimi ja andmed:                    Konguta Vallavalitsus
                                                                       Annikoru, Konguta vald, 61202 Tartumaa
                                                                       Tel       731 4433
                                                                       Faks  745 7230
                                                                       E-post:  vald@konguta.ee
 
1.2.Hanke eest vastutav isik: Aivar Õun, tel. 731 4430, e-post:  aivar@konguta.ee
 
1.3.Hanke nimetus:               Lumetõrjetööd 2012-2013. a talvel Konguta valla kohalikel teedel.
 
1.4.Konfidentsiaalsus:         Hankija ei avalikusta pakkujatelt saadud informatsiooni, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.
 

2. Pakkujate kvalifitseerimise tingimused
 
 2.1.Pakkujale esitatavad üldised nõuded
2.1.1.    Pakkuja on tutvunud hanke pakkumise objektiga ja teostanud temale pakkumise koostamiseks vajalikke täiendavaid uuringuid iseseisvalt.
2.1.2.    Hankija ei aktsepteeri ühtegi Pakkuja hilisemat pretensiooni või nõuet, mis tuleneb sellest, et Pakkuja ei ole saanud pakkumise koostamiseks vajalikku informatsiooni.
2.1.3.    Objekti ülevaatusega ja vajalike uuringute teostamisega seotud kulud kannab Pakkuja.
2.1.4.    Pakkumisel võivad osaleda nii juriidilised kui ka füüsilised isikud.
2.1.5.    Pakkuja kinnitus tehnika olemasolu kohta.
2.1.6.    Kirjalik kinnitus selle kohta, et pakkuja vastab riigihangete seaduse¹ § 38 lõike 1 punktides 1, 2 ja 3 sätestatud nõuetele.
2.1.7.    Pakkuja lisab hanke teostamiseks kasutatava tehnika nimekirja, andmed ja kirjelduse tehnika kohta.
2.1.8.    Tehnika nimekiri peab sisaldama kahe traktori olemasolu, mille registrimass on vähemalt 13 tonni ja ühte traktorit, mille registrimass on vähemalt 11 tonni. Kõiki masinaid peab olema võimalik kasutada üheaegselt.
2.1.9.    Pakkuja lisab kinnituse maksuvõlgade puudumise kohta Maksu- ja Tolliametile.
 
 
3. Tehniline kirjeldus
 
3.1.Lumetõrjetööde piirkonna kaardiga saab tutvuda Konguta Vallavalitsuses.
3.2.Lumetõrjetöid alustatakse alates 15 cm paksuse lumekihi olemasolust konkreetsetel teedel. Lumetõrje töid tuleb vastavalt vajadusele teostada ka öösel peale lumesadu ning tuisku, kui lumekihi paksus on 15 cm ja rohkem. Konguta valda läbivad ühissõidukitranspordi (kooli bussiring) teedel peavad olema lumetõrje tööd teostatud hiljemalt kella 7:00-ks. Kõik teed peavad olema lahti lükatud 24 tunni jooksul peale lumesadu või tuisku. Teed peavad olema puhastatud mõlema suunaliselt.
3.3.Töövõtja kohustub tegema töid pärast Hankijalt vastava tellimuse saamist. Hankijal on õigus tellida töid kogu 2012/2013 talihoolde perioodi jooksul ja Töövõtja on kohustatud teostama töid pakkumises esitatud hindadega. Töövõtja peab garanteerima teostatud tööde kõrge kvaliteedi ja suutma operatiivselt tegutseda erijuhtude olukorras. Tellijal on õigus tellida töid kas kogu nimekirjas (LISA1)  olevate teede lumetõrjet ühe hooldustsüklina või üksikute teelõikude kaupa.
3.4.Hooldustsükliks peetakse kõigi teede nimekirjas olevate teelõikude ühekordset lumetõrjet.
3.5.Pakkumine peab sisaldama kõiki lumetõrjeks vajalikke töid (tee puhastamine lumest, ristmike puhastamine lumest, lumevallide eemaldamine teedelt ja bussiootepaviljonide äärtest vallide eemaldamine, vajadusel teede märgistamine helkurpostidega).
 
 
4. Hankelepingu tingimused
 
4.1.Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud Pakkujaga hankelepingus sätestatud tingimustel.
4.2.Hankelepingu täitmise tähtaeg on 15. november 2012 kuni 30. aprill 2013.a
 
  
5. Maksetingimused
 
5.1 Tasumine lumetõrjetööde eest toimub vastavalt hankelepingus kokku lepitud tingimustele.
5.2 Maksmine toimub Eestis kehtiva valuuta alusel. Maksed kiidab heaks ja teeb Ostja lõpetatud tööde või tööetappide eest akti ja arve alusel.
 

6. Pakkumuse maksumus
 
6.1.Hinnapakkumine esitatakse eurodes.
6.2.Hinnapakkumises näidata lumetõrjetööde ühe töötunni maksumus euro/tund . Hinnapakkumises tuua välja hind koos käibemaksuga ja ilma käibemaksuta.
 
 
7. Pakkumuse esitamine
 
7.1.Pakkumine tuleb esitada kirjalikult ja kinnises ümbrikus hiljemalt 05. november 2012 a. enne kella 11:00 aadressile Annikoru, Konguta vald, 61202 Tartumaa või e-posti aadressile vald@konguta.ee või Konguta Vallavalitsuse kantseleisse sekretärile. Ümbrikul on pakkuja nimi, aadress, hanke nimetus ja märge „Mitte avada enne 05. novembrit 2012.a kella 11:10“.
7.2.Pakkuja kannab kõik pakkumise ettevalmistamisega seotud kulud.
 

8. Selgitused
 
8.1.Selgitusi saab Konguta Vallavalitsusest.
Kontaktisikuks Aivar Õun, tel. 7314430, 56608548, fax 7457230 või e-post: aivar@konguta.ee
 
 
9. Pakkumuste võrdlemine ja hindamine
 
9.1.Pakkumused avatakse 05.11.2012.a kell 11:10 Konguta Vallavalitsuse vallavanema ruumis.
9.2.Ostja võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud.
9.3.Edukaks tunnistatakse pakkumus, milles pakutud lumetõrjetööde hooldustsükli hind on odavaim.
 

10. Pakkumuste tagasilükkamine
 
10.1.Hankijal on õigus lükata tagasi kõik Pakkumised igal ajal enne hankelepingu sõlmimist juhul kui:
  • Ükski Pakkumus ei ole tunnistatud vastavaks;
  • Kõik Pakkumuste maksumused on hanke eeldatavast maksumusest ja hankija reaalsetest võimalustest nii palju suuremad, et hange ei ole sellise maksumusega hankijale vastuvõetav.
 
 

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230