www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Konguta vallas asuvate kohalike teede renoveerimis-ja hooldetööd

 

 
HANKETEADE
 
Konguta Vallavalitsus kuulutab välja hanke Konguta vallas asuvate kohalike teede renoveerimis –ja hooldetööde  teostaja leidmiseks.
Pakkumuse esitamise andmed,  kord ja nõuded on järgmised:
 
1. Üldandmed
 
1.1.Hankija nimi ja andmed:                    Konguta Vallavalitsus
                                                                       Annikoru, Konguta vald, 61202 Tartumaa
                                                                       Tel       731 4433
                                                                       Faks   745 7230
                                                                       E-post:  vald@konguta.ee
 
1.2.Hanke eest vastutav isik: Aivar Õun, vallavanem tel. 731 4430; 56608548; e-mail aivar@konguta.ee
 
1.3.Hanke nimetus: Konguta valla kohalike teede renoveerimis –ja hooldetööd.
Pakkumine on jagatud kahte ossa:
 
I osa kruusateede profileerimine höövliga.
II osa Teeäärte niitmine.
 
Pakkuja võib esitada pakkumuse mõlemale osale või ainult ühele osale.
 
 
1.4.Konfidentsiaalsus: Hankija ei avalikusta pakkujatelt saadud informatsiooni, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.
 

2. Pakkujate kvalifitseerimise tingimused
 
 2.1.Pakkujale esitatavad üldised nõuded:
2.1.1.    Pakkuja on tutvunud hanke pakkumise objektiga ja teostanud temale pakkumise koostamiseks vajalikke täiendavaid uuringuid iseseisvalt.
2.1.2.    Hankija ei aktsepteeri ühtegi Pakkuja hilisemat pretensiooni või nõuet, mis tuleneb sellest, et Pakkuja ei ole saanud pakkumise koostamiseks vajalikku informatsiooni.
2.1.3.    Objekti ülevaatusega ja vajalike uuringute teostamisega seotud kulud kannab Pakkuja.
1. I osa pakkuja peab olema Eesti äriregistrisse kantud äriühing, mille üheks äriregistrisse kantud tegevusalaks peab olema teede ehitus ja remont, EMTAK 42111.
2. I osa pakkujal peab olema Maanteeameti poolt välja antud tegevusluba teede ehitamiseks ja remontimiseks kogu sõlmitava lepinguperioodi jooksul.
3. I osa pakkujal peab olema sellelaadsete teenuste osutamise kogemust vähemalt kolm aastat.
4. II osa pakkujale ei ole kutsealaseid erinõudeid, tuleb näidata pakkumises kasutatav tehnika.
5. Pakkuja ei tohi olla pankrotis või likvideerimisel.
6. Pakkujal ei tohi olla kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga.
 
 
 
2.1.4.    Pakkuja esitab järgmised andmed:
1. Pakkumusteade
2. Pakkuja äriühingu rekvisiidid
3. 2012. aastal pakkuja poolt teostatud teehooldustööd, millisele hankijale ja mis mahus
4. Pakkuja asjakohase tehnika loetelu, mida kasutatakse hankijale teenuse pakkumisel.
5. Esindaja volikiri (vajadusel)
6. Pakkumuse hind:
I osa kruusateede profileerimisel eurot/tund ilma käibemaksuta ja käibemaksuga.
II osa teeäärse rohu ja võsa niitmine eurot/tund ilma käibemaksuta ja käibemaksuga.
 
 
3.      Tehniline kirjeldus
 
3.1. Konguta  vallas on kohalikke avalikult kasutatavaid teid kokku 89,20 km. Kohalike teede tee keskmine laius on 3-6 m.
4. Hangitavaks teenuseks on:
4.1. kruusakattega teede profileerimine;
4.2. teemaal rohu niitmine.
5. Hooldetöid teostatakse lähtuvalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002.a määrusest nr 45 „Tee seisundinõuded“.
6. Konguta valla kohalike teede suvine hooldetöö sisaldab järgmisi toiminguid:
6.1. Lepinguga kaetud kruusakattega teede profiilgreiderdamine suvise hooldusaja jooksul hankija poolt tehtud tellimusel;
6.2. kõikide kohalike teede teemaal (kuni 2 m laiuselt) rohu niitmine suvise hooldusaja jooksul hankija poolt tehtud tellimisel;
6.3. lisatööde tegemiseks valmisolek p 4.1. tööde pakkujal (teepeenra valli eemaldamine, greideriga kraavide rajamine, puistematerjali laotamine, liiklusmärkide paigaldamine, truupide ehitamine, teekraavide korrastamine jms tööd), mille teostamine toimub eraldi kokkuleppel.
7. Pakkujal on valmisolek punktis 6.1. ja 6.2. kirjeldatud töödega alustamiseks 48 tunni jooksul peale tellija korraldust. Punktis 6.3. toodud töödega 7 päeva jooksul tellimusest.
8. Teemaa niitmise masin peab niidetava materjali purustama.
9. Tööde teostamine toimub Konguta valla kohalike teede nimekirja, paiknevuskaardi ning tellija tellimuse alusel.
10. Maksmine toimub vastavalt tegelikult teostatud tööde mahtudele esitatud aktide ja arvete alusel.
 
11. Konguta valla kohalike teede nimekiri on hanketeate lisa ning teedega saab tutvuda ka Konguta Vallavalitsuses.
12. Töövõtja kohustub alustama eelnimetatud tööde teostamisega peale tellimist 3 (kolme)
     päeva jooksul.
13. Töövõtja peab garanteerima teostatud töödele kõrge kvaliteedi.
 
 
4. Hankelepingu tingimused
 
4.1.Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud Pakkujaga hankelepingus sätestatud tingimustel.
4.2.Hankelepingu teostamise aeg on 06.05.2013- 01.12.2013.a.
4.3. Hankija jätab õiguse vajadusel hanke mahtusid vähendada.
4.4 Hange on jagatud kaheks osaks:
I osa kruusateede profileerimine höövliga (tellija poolt esitatud mahus).
II osa teeäärte niitmine
 
 
5. Maksetingimused
 
5.1 Tasumine kohalike renoveeritavate teede eest toimub vastavalt hankelepingus kokku lepitud tingimustele.
5.2 Maksmine toimub eurodes.
5.3 Maksed kiidab heaks ja teeb Ostja lõpetatud tööde või tööetappide eest akti ja arve alusel.
 

6. Pakkumuse maksumus
 
6.1.Hinnapakkumine esitatakse eurodes. Pakkumises esitada eraldi maksumus I osa ja II osa kohta. Pakkumuses peab olema selgelt arusaadav, kas maksumused on pakutud käibemaksuga või ilma.
 

7. Pakkumuse esitamine
 
7.1.Pakumine tuleb esitada hiljemalt 03. maiks 2013 a. aadressile Annikoru, Konguta vald, 61202 Tartumaa või e-posti aadressile vald@konguta.ee.
7.2. Pakumused avatakse 03.05.2013 kell 10.15. Konguta vallamajas Annikoru küla Konguta vald Tartu maakond. Pakkumuste kohta tehakse otsus hiljemalt 03.05.2013, kella 14:00-ks.
 
 
7.2.Pakkuja kannab kõik pakkumise ettevalmistamisega seotud kulud.
 

8. Selgitused
 
8.1.Selgitusi saab Konguta Vallavalitsusest.
Kontaktisikuks: Aivar Õun, vallavanem tel. 731 443; 56608548; e-mail aivar@konguta.ee
 
9. Pakkumuste võrdlemine ja hindamine
 
9.1.Ostja võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud.
9.2.Edukaks tunnistatakse pakkumus, milles pakutud maksumus on soodsaim.

10. Pakkumuste tagasilükkamine
 
10.1.Hankijal on õigus lükata tagasi kõik Pakkumised igal ajal enne hankelepingu sõlmimist juhul kui:
  • Ükski Pakkumus ei ole tunnistatud vastavaks;
  • Kõik Pakkumuste maksumused on hanke eeldatavast maksumusest ja hankija reaalsetest võimalustest nii palju suuremad, et hange ei ole sellise maksumusega hankijale vastuvõetav.
 
 

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230