www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Bussi kasutusrent

 

 
HANKEDOKUMENT
 
Konguta Vallavalitsus kuulutab välja avatud hankemenetlusega hanke bussi kasutusrenti võtmiseks.
Pakkumuse esitamise andmed, kord ja nõuded on järgmised:
 
1. Üldandmed
 
1.1. Hankija nimi ja andmed:                        Konguta Vallavalitsus
                                                                       Annikoru, Konguta vald, 61202 Tartumaa
                                                                       Tel. 731 4433
                                                                       Faks 7457230
                                                                       E-post: vald@konguta.ee
 
1.2. Hanke eest vastutav isik:            Aivar Õun, tel. 7314430, e-post:aivar@konguta.ee
 
1.3. Hanke nimetus:              Bussi kasutusrent
 
1.4. Konfidentsiaalsus:          Hankija ei avalikusta pakkujatelt saadud informatsiooni, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.
 
1.5. Hankelepingu objekt: buss
 
2. Pakkujate kvalifitseerimise tingimused
 
2.1. Pakkujale esitatavad üldised nõuded:
2.1.1.    Pakkuja on tutvunud hanke dokumentidega ja teostanud temale pakkumise koostamiseks vajalikke täiendavaid uuringuid iseseisvalt.
2.1.2.    Hankija ei aktsepteeri ühtegi Pakkuja hilisemat pretensiooni või nõuet, mis tuleneb sellest, et Pakkuja ei ole saanud pakkumise koostamiseks vajalikku informatsiooni.
2.2.Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja:
2.2.1. keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;
2.2.2. kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt;
2.2.3. kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt.
Pakkuja või taotleja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.
2.3. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud.
Pakkuja või taotleja esitab oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi õigusaktidest tulenevate nii riiklike kui ka tema elu- või asukoha kohalike maksuvõlgade puudumise kohta hankemenetluse algamise päeva seisuga, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal.
2.4. Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduse kohaselt olema registreeritud äriregistris või erialases registris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või kehtiva koopia vastavast registritunnistusest (juriidilisest isikust Eestis registreeritud pakkuja või taotleja puhul ei kohaldu, kui andmed või dokumendid on hankijale andmekogust avalikult kättesaadavad).
2.5. Pakkuja viimase kolme majandusaasta keskmine (aritmeetiline) netokäive peab olema vähemalt 500 000 EUR. Pakkuja esitab viimase kolme majandusaasta aruande väljavõtte, millest selgub pakkuja majandusaasta netokäive (juriidilisest isikust Eestis registreeritud pakkuja puhul ei kohaldu, kui andmed või dokumendid on hankijale andmekogust avalikult kättesaadavad).
2.6. Pakkujal peab olema Eesti Vabariigi territooriumil tehnilise hoolduse töökoda, kus teostatakse kasutusrendile võetava bussi garantiihooldust ja -remonti. Pakkuja esitab tehnilise hoolduse töökodade asukohad ja kontaktandmed.
 
3. Tehniline kirjeldus
 
3.1.Bussi läbisõit kuni 50 000 km
3.2.Väljalaske aasta alates 2010
3.3.Valmistamistehases komplekteeritud reisibussina kasutamiseks
3.4.Kõigil istmetel turvavööd
3.5.Kütuse liik –diisel
3.6.Bussis 26-30 istekohta
3.7.Pakiruum taga või külgedel
3.8.Roolivõimendus
3.9.ABS pidurid
3.10.      Kliimaautomaatik
3.11.      Reisijateruumi külgseinte polsterdus
3.12.      Kohtvalgustid istmete kohal ja paigaldatud laealune pakiriiul
3.13.      Hooldusraamat
3.14.      Buss peab vastama M3 kategooria nõuetele vastavalt majandus-ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011 määrusele nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele”
 
4. Hankelepingu tingimused
 
4.1. Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud Pakkujaga hankelepingus sätestatud tingimustel.
4.2. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 28.09.2011.a
4.3. Hanke objekt võetakse kasutusrenti 5. aastaks.
 
5. Maksetingimused
 
5.1 Tasumine hanke objekti eest toimub vastavalt hankelepingus kokku lepitud tingimustele.
5.2 Maksmine toimub eurodes.
 
6. Pakkumuse maksumus
 
6.1. Hinnapakkumine esitatakse eurodes.
6.2. Hinnapakkumises näidata hanke objekti maksumus ilma käibemaksuta ning koos käibemaksuga.
 
7. Pakkumuse esitamine
 
7.1. Pakumine tuleb esitada ümbrikus (märkega mitte avada enne 12.09.2011 kell 13.10) hiljemalt 12. september 2011 kell 13.00 aadressile Konguta Vallavalitsus, Annikoru, Konguta vald, 61202 Tartumaa.
7.2. Pakkuja kinnitab pakkumuse kehtivust 60 päeva.
7.3. Pakkuja kannab kõik pakkumise ettevalmistamisega seotud kulud.
Taotleja esitab hankemenetluses osalemise taotluse, milles peavad taotleja kohta olema vähemalt järgmised andmed: juriidilise isiku ärinimi ja esindusõigusliku isiku nimi, registrikood, aadress, telefoni ja faksi number, e-mail. Lisatud taotleja kvalifitseerimiseks nõutud dokumendid peavad olema köidetud osalemise tingimustes toodud järjekorras. Dokumendid esitatakse kinnises pakendis, mis peab olema varustatud hanke nimetusega “Bussi kasutusrenti võtmine”, taotleja nime, registrikoodi ja aadressiga. taotleja kinnitused tuleb esitada vabas vormis, allkirjastatuna taotleja volitatud isiku poolt, kelle allkirjaõigus peab olema dokumentaalselt tõestatud.
 
 
8. Selgitused
 
8.1. Selgitusi saab Konguta Vallavalitsusest.
Kontaktisikuks Aivar Õun, vallavanem, tel. 731 4430, 5660 8548, fax 7457230 või e-post: aivar@konguta.ee
 
9. Pakkumuste võrdlemine ja hindamine
 
9.1. Ostja võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud.
9.2. Pakkumuste hindamise aluseks on majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes alljärgnevatest pakkumuste hindamise kriteeriumidest:
 
1.      Kasutusrendi maksumus kuus (käibemaksuta) – soodsaim maksumus saab 100 punkti ja iga lisanduv 1000 eurot saab 5 miinus punkti (nt. 10 000 € = 100 punkti; 9000 € = 95 punkti jne).
2.      Hooldustöökodade kaugus Annikorust – iga lisanduv 25 kilomeetrit võtab maha 1 punkti (nt. 0-25 km -1 punkt, 26-50 km -2 punkti jne).
Osakaal: 100
10. Pakkumuste tagasilükkamine
 
10.1. Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumised igal ajal enne hankelepingu sõlmimist juhul kui:
  • Ükski pakkumus ei ole tunnistatud vastavaks;
  • Kõik pakkumuste maksumused on hanke eeldatavast maksumusest ja hankija reaalsetest võimalustest nii palju suuremad, et hange ei ole sellise maksumusega hankijale vastuvõetav.
 
 

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230